06-40737094/06-13127005 informatie@thecoven.nl

Statuten

 

Codex (houtblok met regels)
1. Bestuur, Besprekingen, Benoemingen, Taken, Ontslag, Stemrecht
Dagelijks bestuur van 3;

1. Het Dagelijks bestuur bestaat uit 3 Priester(essen) waaronder 1 hoogpriester(es) Priesteres Moya, Priester Bren en Hoog Priesteres Marisa
2. De Priester en Priesteressen stellen zich ten dienst van The Coven.
3. De hoog priesteres regelt en organiseert de dagelijkse gang van zaken zoals; de mail, telefoongesprekken,
roosters voor de samenkomsten, de inhoud van de leer, onderhoud van de website, de boekhouding en geldstromen.
4. De hogepriesteres vraagt daar waar nodig om ondersteuning, raad en daad aan Priester Bren en Priesteres Moya.
Het dagelijks bestuur houd toezicht, overzicht en heeft een controlerende en adviserende functie.
5. Samenkomsten worden ingeroosterd door de hoog Priesteres. Één van de Priesters of Priesteressen uit het Consilium Novem (samenkomst van 9)
verzorgt de inhoud en geeft lijding aan de samenkomst.
6. De Priester(essen) hebben een gelofte afgelegd zich ten diensten te stellen van The Coven, waarna zij beëdigd worden.
Zij beloven het algemeen belang en de doelstellingen van The Coven ten alle tijden voorop te stellen, waarbij het persoonlijk of individueel belang geen rol speelt.
7. Besprekingen kennen een natuurlijk verloop. Zo wordt er gehoor gegeven aan elkaars verzoeken om elkaar te spreken, te overleggen en te beslissen.
Een meerderheid van stemmen is doorslag gevend. Er is geen VETO recht. Afspraken en beslissingen worden op papier vastgelegd.
Indien van toepassing worden de aangeslotenen van The Coven hier per e-mail of per brief van op de hoogte gebracht.
8. Benoeming; Indien er een functie vrijkomt dan zal een Priester of Priesteres aan het Consilium Novem worden voorgedragen en bij een meerderheid van stemmen worden gekozen.
Voorwaarde voor benoeming is; De Priester of Priesters draagt The Coven een warm hart toe en heeft meer dan voldoende kennis en kunde om
de religie te onderwijzen en te delen met de aangeslotenen. Een nieuwe Priester of Priesters legt een gelofte waarin hij of zij zich ten diensten stelt van The Coven.
Hij of zij wordt vervolgens ingewijd tot priester of Priesteres van het Dagelijks Bestuur.
9. Ontslag; Ontslag of ontheffing uit de functie kan zonder opgaaf van reden op eigen verzoek. Deze wordt geaccepteerd.
Ontslag door wangedrag (waaronder onzedelijk gedrag) en / of onenigheid, wordt door door het voltallig Consilium Novem op basis van een algemene stemming besloten.
De meerderheid van stemmen is doorslag gevend.

2. Consilium Novem (Samenkomst van 9)

1. Het Consilum Novem bestaat uit 9 Priester(essen) ook wel het bestuur van de Ronde tafel genoemd.
Het Consilium Novem bestaat op dit moment uit; Priesteressen Moya, Marisa, Elivina. Babouska, Priesters Siobhan, Fion en Bren.
Er zijn nog 2 vacatures.

2. De priesteressen en Priesters stellen zich ten diensten van The Coven.

3. Priester Siobhan is de gastheer van The Coven. Hij heet de mensen welkom ,verzorgt voor de samenkomsten koffie en thee en verzorgt het facilitair beheer. Zo nodig wordt er ondersteuning geboden door een andere priester of priesteres. Taken worden per onderwerp / samenkomst besproken en verdeeld.

4. Mocht er spraken zijn van een klacht of klachten ingediend door een aangeslotene bij The Coven dan benoemd de hoog Priesteres binnen het Consilium Novem 3 rechters, een aanklager, een verdediger, een vertrouwenspersoon en een onderzoeker per kwestie. De 3 rechters beslissen bij meerderheid van stemmen of de klacht of situatie terecht is en welke gevolgen dit heeft. Hierbij kan ook spraken zijn van excommunicatie en / of een royement van een aangeslotene of priester(es)

5. Diensten worden ingeroosterd door de hoog priesteres en 1 van de priester(essen) verzorgt de inhoud en lijd de samenkomst.

6. De priester(essen) hebben een gelofte afgelegd zich ten diensten te stellen van The Coven, waarna zij beëdigd worden. Zij beloven het algemeen belang en de doelstellingen van The Coven ten alle tijden voorop te stellen, waarbij het persoonlijk of individueel belang geen rol speelt.

7. Ten minsten 1 keer per jaar komen de Priesters en Priesteressen van het Consilium Novem rond de tafel. Alle 9 Priesters en/of Priesteressen dienen gehoor te geven aan het verzoek om samen te komen om zaken te bespreken. Iedere Priester of Priesteres heeft de mogelijkheid om agenda punten ter tafel te brengen. Een meerderheid van stemmen is doorslag gevend. Er is geen VETO recht. Afspraken en beslissingen worden op papier vastgelegd. Indien van toepassing worden de aangeslotenen van The Coven hier per e-mail of per brief van op de hoogte gebracht.

8. Benoeming; Indien er een functie vrijkomt in het dagelijks bestuur dan zal een nieuwe priester of priesteres aan het Consilium Novem worden voorgedragen en met meerderheid van stemmen worden gekozen. Een priester of priesters kan worden voorgedragen en benoemd als hij of zij de geloofsleer van The Coven, de kennis en de kunde kan overdragen en delen.
Een nieuwe Priester of Priesters legt een gelofte af waarin hij of zijn zich ten diensten stelt van The Coven. Vervolgens wordt de Priester of Priesteres ingewijd tot het Consilium Novem.

9. Ontslag; Ontslag of ontheffing uit de functie kan zonder opgaaf van reden op eigen verzoek. Deze wordt geaccepteerd. Ontslag door wangedrag (waaronder onzedelijk gedrag) onenigheid, wordt door het voltallig Consilium Novem op basis van een algemene stemming besloten. De meerderheid van stemmen is doorslag gevend.

Codex – et Financial

4. Vacatiegeld (Onkostenvergoedingen) Priester(essen), Huur, Bezittingen, verplichtingen;

1. Onszelf of je inzetten voor The Coven is op basis van vrijwilligheid om zo gezamenlijk ons geloof uit te dragen.

2. Onkostenvergoeding voor vergadering, huur voor de ruimte of vergoeding voor de Priester of Priesteres die de samenkomst verzorgt is alleen mogelijk als er voldoende saldo in kas / bank is. Bij te weinig saldo worden er geen onkosten vergoed en wordt de inzet of de gemaakte kosten gezien als een gift voor het gezamenlijk doel.

3. Het vergaderen heeft voor het Dagelijks bestuur en het Consilium Novem een verplicht karakter. Gezamenlijk wordt er een datum met tijdstip besproken. Aan onkosten wordt minimaal 33,- euro en maximaal 99,- euro betaald. Voor de Hoog Priesteres is een maximaal vergoeding van 128,70 van toepassing. (Zie ook punt 1.) De onkostenvergoeding wordt uitbetaald na ontvangst van een declaratieformulier/onkostenvergoeding formulier met de daarbij de betaalbonnen van de gemaakte kosten.

4. De Priester of Priesteres die volgens rooster lijding geeft aan een samenkomst krijgt dezelfde vergoeding zoals vermeld bij punt 2.

5. Reiskosten; Voor de Priesters en Priesteressen die een samenkomst lijden en daaroor verder reizen dan 15 km is een reiskostenvergoeding van toepassing. Dit betreft of de kosten van het openbaar vervoer of 0,19 cent per km.

6. Huisvesting; The Coven heeft 1 vaste locatie. Daarnaast kunnen Priesters / Priesteressen van het Consilium Novem een eigen Coven leiden. Per samenkomst is het na overleg mogelijk (Zie punt 1.) om circa 50,- euro per samenkomst in rekening te brengen voor huur en energie kosten.

7. Koffie, thee, kantine, schoonmaakmiddelen, toiletpapier e.d.. Na het indienen van het declaratieformulier / onkostenformulier worden deze kosten vergoed. (Zie ook punt 1.)

8. Overige kosten: Hiermee wordt bedoeld de kosten voor administratie middelen, telefoonkosten en ritueel materialen. Per jaar is er een maximale onkostenvergoeding van 100,- per Priester / Priesteres van het Dagelijks bestuur en het Consilium Novem. Hiervoor dient men ook het declaratieformulier / onkostenformulier in. Wettelijk is de maximale vergoeding (telefoon, educatie, PC, buerau en representatiekosten) vastgesteld hoog 1200,00 p.jr.

9. Bezittingen; The Coven heeft vooralsnog geen eigen onroerend goed. Op de vaste locatie zijn stoelen en tafels. Deze worden ter beschikking gesteld van The Coven.

Codex – 6. Spell – regels Giften – Persoonlijke gegevens

1. Aangesloten bij The Coven; Na ontvangst van het aanmeldingsformulier van The Coven, of een aanmelding per e-mail (met daarin uw telefoonnummer, adres en e-mail adres) ontvangt u van The Coven een bevestiging aansluiting. Bij deze bevestiging ontvangt u in de bijlage het overzicht met de samenkomsten, adres van de locatie, de Spell-regels en het formulier met de richtlijnen voor de gift(en)

2. Een ieder is welkom bij The Coven, zo ook de mensen die ons enkele keren of een keer bezoeken omdat zij voor ondersteuning, healing een medium contact of een enkele samenkomst komen. Wij vragen (indien financieel mogelijk) aan de gasten een gepaste gift volgens de giften richtlijnen. Dit kan per bank of contant.

3. De richtlijnen voor de giften zijn inkomen afhankelijk. The Coven maakt geen winst en is een Non-profit organisatie. De giften worden gebruikt om de kosten van onze doelstellingen te realiseren. De gift kan kan indien gewenst via automatische incasso in termijnen worden geïncasseerd.

4. Een giften overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of de duur van de overeenkomst.

5. Indien u zich aansluit voor een jaar dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt, mits u met inachtneming van een maand opzegtermijn uw uitschrijving schriftelijk bij ons kenbaar maakt.

6. Voor een giftenovereenkomst van een jaar, korter dan een jaar of bij incidentele giften is er geen mogelijkheid tot restitutie. Uitzonderingen worden op verzoek besproken binnen het Consilium Novem. De situatie wordt dan per persoon bekeken en beoordeeld.

7. Voor een giftenovereenkomst van onbepaalde tijd is het onderstaande van toepassing; Uitschrijven bij The Coven is mogelijk met het in acht nemen van 3 maanden opzegtermijn voor aanvang van het nieuwe jaar. In uitzonderlijke situaties kan de giftenovereenkomst tussentijds ontbonden worden. Dit is alleen mogelijk als u de overeenkomst bent aangegaan voor onbepaalde tijd of langer dan 5 jaar. Mogelijkheden om te ontbinden zijn; werkeloosheid, ziekte, faillissement.

8. Bewaar uw giftenovereenkomst goed. U kunt de gift mogelijk (gedeeltelijk of geheel aftrekken bij de belastingdienst)

9. Persoons- gegevens; Wij nemen uw persoonlijke gegevens (Naam, adres, e-mail en telefoonnummer) op in onze administratie. Uw gegevens worden aan niemand verstrekt mits u toestemming geeft om het met een aangeslotene te delen. Uw gegevens worden verwijderd nadat u zichzelf schriftelijk heeft laten uitschrijven. Beeld materiaal (foto of video) wordt alleen gebruikt nadat u schriftelijk of per e-mail toestemming heeft gegeven.